وی افزود: اعضای پدر همسرم در حالی که تنها ۳۹ سال داشت و دارای ۶ فرزند وساکن شهرستان نیمروز بود به ۶ تن اهدا کردیم چرا که در وجود مرحوم، همیشه خیرخواهی و سخاوتمندی موج می زد که با این عمل موجبات شادی روحش در جهان آخرت نیز فراهم خواهد شد.

وی با عنوان اینکه تمامی اعضای مرحوم به صورت رایگان اهدا شده است افزود: ۲ کلیه ی مرحوم به ۲ زن و مرد مشهدی و کبد وی نیز به یک بیمار دیگر اهدا و پیوند شده است.

وی با بیان اینکه، رگ پا و همچنین بخشی از پوست پای و دو قرنیه چشم مرحوم نیز اهدا شد ادامه داد: پس از اهدای قلب روانشاد دورانی، متاسفانه با ایست قلبی مواجه شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه نبود پدر همسرم در بین ما دردناک است اما از اینکه اعضای بدن وی به چند بیمار دیگر جانی دوباره بخشیده بسیار خوشحالیم./اوشیدا