گندم پرس:تصاویربازدید اعضای ستاد بحران زهک از نقاط بحرانی و حادثه خیز رودخانه هیرمند را از دریچه دوربین بهروز شهرکی مشاهده نمایید.   ناحیه بحرانی وحادثه خیزی که به گفته اهالی درسال ۱۳۶۹ ازاین نقطه سیل موجب خسارت به شهربنجارگردید.ناحیه بحرانی وحادثه خیزی که به گفته اهالی درسال ۱۳۶۹ ازاین نقطه سیل موجب خسارت به […]

گندم پرس:تصاویربازدید اعضای ستاد بحران زهک از نقاط بحرانی و حادثه خیز رودخانه هیرمند را از دریچه دوربین بهروز شهرکی مشاهده نمایید.
 


ناحیه بحرانی وحادثه خیزی که به گفته اهالی درسال ۱۳۶۹ ازاین نقطه سیل موجب خسارت به شهربنجارگردید.

ناحیه بحرانی وحادثه خیزی که به گفته اهالی درسال ۱۳۶۹ ازاین نقطه سیل موجب خسارت به شهربنجارگردید.


نقطه حادثه خیزدیگری که بنابه گفته اهالی شب گذشته اگرتوسط شهرداری مهارنمی شد فاجعه به بارمی آورد

نقطه حادثه خیزدیگری که بنابه گفته اهالی شب گذشته اگرتوسط شهرداری مهارنمی شد فاجعه به بارمی آورد

نقطه حادثه خیزدیگرکه معروف به نهر حسنکی می باشد

پل قرارگرفته بر روی نهر حسنکی که به سر ریز حسنکی معروف است./خبرگزاری ایسنا

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه