گندم پرس: از تمام رمز و رازهای امنیت که با خبر شوی به کوچه باغی میرسی که سرمشق آن را در چهار کلمه میشود جست و جو کرد؛ سین یعنی سلامی به وسعت امنیت یک کشور، پ یعنی پای دشمن هرگز به گام تجاوز نخواهد رسید، الف یعنی انتهای ایستادگی در مسیر رهبری و ه یعنی […]

گندم پرساز تمام رمز و رازهای امنیت که با خبر شوی به کوچه باغی میرسی که سرمشق آن را در چهار کلمه میشود جست و جو کرد؛ سین یعنی سلامی به وسعت امنیت یک کشور، پ یعنی پای دشمن هرگز به گام تجاوز نخواهد رسید، الف یعنی انتهای ایستادگی در مسیر رهبری و ه یعنی هر چه دشمن در مرزهای اسلام است را،به کوری چشم همه ی روشنان کاذب رفع میکنیم.

امروز اگر خانه ی ایران امن است از سپیده ی خدمت تا آفتاب پیروزی را از دریچه ها ی سپاه میبینیم.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه