گندم پرس:حدود یک سالی است که موضوع تصویب منطقه آزاد تبدیل شده به نقل مجالس وهر کس به طریقی سعی در مصادره ی آن دارد.از نمایندگان ادوار گرفته تا مسئولان استانی هرکدام باتوجه به قدرت خویش و بردرسانه ای به این خان گسترده منطقه آزاد سیستان دست می اندازند.جدیدا در اقدامی زیبا یکی از عزیزان […]

گندم پرس:حدود یک سالی است که موضوع تصویب منطقه آزاد تبدیل شده به نقل مجالس وهر کس به طریقی سعی در مصادره ی آن دارد.
از نمایندگان ادوار گرفته تا مسئولان استانی هرکدام باتوجه به قدرت خویش و بردرسانه ای به این خان گسترده منطقه آزاد سیستان دست می اندازند.
جدیدا در اقدامی زیبا یکی از عزیزان اصلاح طلب استان نامه ای خطاب به رییس کمسیون امید مجلس نوشته و ضرورت تصویب آن را توضیح داده.
بعد از مطالعه این نامه سوالاتی در ذهن هر خواننده ای نقش می بندد.
۱.چرااین تکاپو در دوره ی قبلی مجلس انجام نشد؟

۲.آیااین نامه ها به دلیل احساس خطر ازانتخابات آینده می باشد ویاتبلیغ؟

یکی از رسانه هادرمطلبی خواهان حصول نتیجه از مبادی وروال قانونی شده بود که مبادا یک مطالبه  مردمی که حق این مردم ستمدیده می باشد به نام گروه و یاحزب خاصی تمام شود ومبادا عاملی شود برای تبلیغات زودتر از موعد انتخابات،که باواکنش های فراوانی از سوی نزدیکان نگارنده نامه مذکور مواجه شد و تا توانستند به آن رسانه تاختند.
اگر چه حق مردم مظلوم سیستان رسیدن به منطقه آزاد تجاری است اما پیش از آن در کش و قوس این تکاپوها لازم است دولت زیرساختهای منطقه آزاد را آماده کند تا با تصویب آن زمانی برای بهره برداری از دست نرود؛ اقدامی که بسیاری از کارشناسان مسایل اقتصادی برای حصول نتیجه به آن اهتمام ویژه دارند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه