گندم پرس: یکی از پیامدهای خشکسالی سرزمین سیستان ، نبود منابع مالی و قدرت خرید مردم و به طبع آن بی رونقی بازار کسب و کار هست بازار زابل این روزهای حال خوبی ندارد و اکثر کسبه یا بار سفر را بسته و برای کار به شهرستانهای مجاور مهاجرت کرده اند و یا شغل های اصلی را […]

گندم پرسیکی از پیامدهای خشکسالی سرزمین سیستان ، نبود منابع مالی و قدرت خرید مردم و به طبع آن بی رونقی بازار کسب و کار هست بازار زابل این روزهای حال خوبی ندارد و اکثر کسبه یا بار سفر را بسته و برای کار به شهرستانهای مجاور مهاجرت کرده اند و یا شغل های اصلی را رها کرده و به مشاغل کاذب روی آورده اند.

حیدر رضایی/خبرگزاری مهر

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه