گندم پرس: متاسفانه یکی ازدغدغه های مهم مردم روستاهای شمال شهرستان وتقریبابه قول مدیران شهرستان نیمروز لاینحل که می رودجایش رابه غیرممکنهابدهدبحث وجودکانال زهکش می باشدکه باکمال تاسف درحال حاضربدلیل رطوبت بالاواحتمالاافزایش رهاسازی فاضلاب شهرزابل به رودی بزرگ ولی بااب منجلاب وغیربهداشتی بدل گشته که هرچه دنبال متولیش می گردیم کمترپیداش می کنیم وعلیرغم طرح این […]

گندم پرسمتاسفانه یکی ازدغدغه های مهم مردم روستاهای شمال شهرستان وتقریبابه قول مدیران شهرستان نیمروز لاینحل که می رودجایش رابه غیرممکنهابدهدبحث وجودکانال زهکش می باشدکه باکمال تاسف درحال حاضربدلیل رطوبت بالاواحتمالاافزایش رهاسازی فاضلاب شهرزابل به رودی بزرگ ولی بااب منجلاب وغیربهداشتی بدل گشته که هرچه دنبال متولیش می گردیم کمترپیداش می کنیم وعلیرغم طرح این مشکل به صورت کرات گوش شنوایی ندیده وفرمانداری هم به عنوان متولی امورمردم ونماینده عالی دولت سکوت پیشه کرده است .

IMG_20160506_215731

IMG_20160506_215657

IMG_20160506_215612

IMG_20160506_215533

حالامعمای کارچیست؟ ازمابهتران دانند، همه عزیزان واقفندکه دولت سالانه میلیاردهاریال وشایدهم ارقام نجومی درجهت سلامتی شهروندان وپیشگیری ازبیماری هاهزینه می کندامادرروستاهای فوق الذکرعملاوعلنابیماری رابادعوت حشرات موذی مهمان خانه هاوسلامتی مردم واطفال معصوم وبیگناه می نماییم وکک کسی هم نمیگزدکه انگاراین مردم فطرتاحقشان این بوده ومی بایست پیش قراولان مرگ درسکوت باشندوشایدهم فرداشاهدغرق شدن اطفالی معصوم وبی گناه به دلیل نداشتن حفاظ وعلایم هشداردهنده همچنان که درگذشته خانواده هایی ازساکنین این روستاهادرغم ازدست دادن جگرگوشه هایشان داغدارگردیدند.

به هرحال قلم فرسودن دراین باب زیره به کرمان بردنست چون داستان این کانال به وزیر و وکیل عیان وشاهداقدام کسی نبوده ایم فقط یکباردیگرازباب خواهش و تمنا و استدعا از آنانی که می توانند من جمله فرماندارمحترم که همه مان چشم امیدبه خدمات ایشان داریم تقاضا دارددرجهت تسریع در رفع مشکل چندین هزارنفروجلوگیری ازشیوع بیماریهای مسری اقدام عاجل و آنی معطوف دارندچون کاسه صبرمان لبریز و زبان را یارای گفتن نیست دستان پرهمت شمادعای خیرمردم بی ادعارادرپی دارد.

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه