کاریکاتوریست جوان گندم خبر بعد از چندین روز استراحت ناشی از خستگی مشاهده کم کاری مدیران در سیستان، در اولین گام به سراغ بی آبی مدتی قبل در شهرهای سیستان رفته است و برای دومین بار مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب را مورد خطاب خویش قرار داد.   گـنــدم خـبــر: امیدواریم مدیران محترم در […]

کاریکاتوریست جوان گندم خبر بعد از چندین روز استراحت ناشی از خستگی مشاهده کم کاری مدیران در سیستان، در اولین گام به سراغ بی آبی مدتی قبل در شهرهای سیستان رفته است و برای دومین بار مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب را مورد خطاب خویش قرار داد.

 

گـنــدم خـبــر: امیدواریم مدیران محترم در تحرکاتی گاها از خویش نشان دهند تا دیگر مشاهده کم کاری هایشان خستگی و ناامیدی را برای نقاش و کاریکاتوریست گندم خبر در پی نداشته باشد.

 

سیستانی بیداره، از بی آبی بیزاره

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه