حرکتی که این روزها برخی آنرا به قطار تشبیه کرده اند برای مردم به گونه ای دیگر و لاک پشت وار تعبیر شده است و گویا برای برخی خیال پردازان سرعت آن به گونه ای دیگر نمود پیدا کرده است.     گـنــدم خـبــر:  حرکت قطاری که روزها و ماههاست در کیلومتر ۶۰ جاده زابل […]

حرکتی که این روزها برخی آنرا به قطار تشبیه کرده اند برای مردم به گونه ای دیگر و لاک پشت وار تعبیر شده است و گویا برای برخی خیال پردازان سرعت آن به گونه ای دیگر نمود پیدا کرده است.

 

 

گـنــدم خـبــر:  حرکت قطاری که روزها و ماههاست در کیلومتر ۶۰ جاده زابل به زاهدان متوقف شده است گویا هیچ مقصد دیگری برایش تعریف شده نیست.

 

 

قطاری که در روز های اول همه خبر از افتتاح خط های سریع السیر آن می دادنند، و لکوموتیو ران این قطار نیز برای اثبات خوبی سرعت قطارش، قسمی نمانده بود که بر زبان جاری کند.

 

حال بیش از ۱۵ ماه است این قطار در کیلومتر ۶۰ جاده زابل به زاهدان متوقف و در ایستگاه قلعه رستم ریل آن را ماسه بادی فراگرفته و توانی برای حرکت رو به جلو ندارد.

 

 

قطاری که روزی سینه چاکان حامی اش گوش مردم شهر را از به به و چه چه کردن پر کرده بودند و میکروفن ها در دست گرفتند و فریادها زدند حال نیز از سنگ زدن به آن سخن به میان می آورند.

 

 

چه کنیم که منفعت برخی افرادی که مردم را فراموش کرده اند در حمایت از همین قطار فرسوده و از رده خارج راه گم کرده است و سرگردان و مغرور، هیچ گوش شنوایی را برای پذیرش همفکری و ایده برای برون رفت از ریگزار گرفتار در آن را قبول ندارند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه