آرشیو روز: خرداد ۳, ۱۳۹۸
خاموش کردن

قدرت طلبی و رسیدن به قدرت دوباره در آخرین سال نمایندگی باعث شده است نماینده های مردم به هر طریق و روشی صدای انتقاد را خاموش کنند.