آرشیو روز: دی ۲۰, ۱۳۹۷

هرج و مرج ناشی از ناتوانی مدیریتی در علوم پزشکی همچنان ادامه دارد تا جایی که یک پزشک به مردم سیستان جسارت و توهین می کند.