آرشیو روز: مهر ۳, ۱۳۹۷

دزدی سیم برق در خیابان اصلی شهر زابل و ایجاد گرفتاری برای ساکنان آن خیابان باعث شده تا بروکراسی اداری گریبانگیر شهروندان در اداره برق شود.