آرشیو روز: اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

مدتی است که شهرداری زابل به بهانه تعمیر وفضاسازی اطراف پارک ملت را حصار کشیده است.