آرشیو روز: فروردین ۲۰, ۱۳۹۷

مدیران نالایق گول آب ورودی هر ساله را خوردند و بدون هیچ تحقیقی زمینه را برای به خاک سیاه رساندن کشاورزان شمال سیستان و بلوچستان فراهم کردند .