آرشیو روز: فروردین ۱۸, ۱۳۹۷
پیرمرد سیستانی

تصویری که در ادامه مشاهده می کنید نگاه بغض آلود پیرمرد سیستانی است که از روی گنبد خانه به گسترده زمینهای خودش....

یکی از شهروندان که با توجه به پیامک ها متعدد به اداره انتقال خون زابل مراجعه کرده است با نبود پزشک مواجه شده است.

مجتبی نورا

منطقه آزاد سیستان در کنار طرح بزرگ آبیاری دشت سیستان تنها روزنه امید و بازگشت به زندگی در منطقه سیستان به گفته کارشناسان بحساب می آید.