آرشیو روز: اسفند ۸, ۱۳۹۶

مردم سیستان خواهان عذر خواهی وی هستند چون آنها به کسی رای دادند که حامی شان باشد، نام شهدا را زنده کند نه اینکه در مجالس عیش و نوش، سوژه خنده و تمسخر جمع شوند.