آرشیو روز: بهمن ۲۲, ۱۳۹۶

پیش بینی رهبرمعظم انقلاب به حقیقت پیوست و باری دیگر در بهار انقلاب مردم زابل با حضور شکوهمند خویش حماسه آفریدند. عکاس: شاقوزایی

زن انقلابی می دانست كه شأنش، پرورش همت، ميرحسينی، لكزايی و خزايی است زن انقلابی با كلامش تيشه به ريشه ی ضد انقلاب می زد زن انقلابی فقط در قاب انقلاب نمی گُنجيد و دفاع را تكليف خود ميدانست