به گزارش گندم خبر؛ امروز سیستان میزبان قدوم مهمانی ویژه بود.