کارگران شهرداری زابل ۴ ماه نه حقوق و نه عیدی ۲ سال خود را دریافت نکرده اند.

کارگران شهرداری زابل ۴ ماه نه حقوق و نه عیدی ۲ سال خود را دریافت نکرده اند.

گندم خبر، یکی از کارگران شهرداری زابل گفت: با توجه به مشکلات و گرفتاریهای بیش از حد چهار ماه است هیچ حقوقی دریافت نکرده ایم.

وی گفت: پس کارگری که هیچ امید و پولی ندارد چیکار کند با این وضع گرونی؟ با توجه به زحمت های کارگران خدماتی، هیچ توانی هزینه ای برای مقابله با این بیماری سخت نداریم

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه