گندمــ پرس : اینجا اگر بهار شود از عجایب است،طوفان اگر بدون خاک شود از عجایب است، دردم اگر دوا شود از عجایب است، هامون اگر دوباره هامون شود از عجایب است، این دشت اگر پر ز آب شود از عجایب است، سرها و من ها اگر یکی شود از عجایب است، عیب ها و […]

گندمــ پرس :

اینجا اگر بهار شود از عجایب است،
طوفان اگر بدون خاک شود از عجایب است،
دردم اگر دوا شود از عجایب است،

دریاچه هامون

هامون اگر دوباره هامون شود از عجایب است،
این دشت اگر پر ز آب شود از عجایب است،
سرها و من ها اگر یکی شود از عجایب است،
عیب ها و نقص ها اگر کم شود از عجایب است،
فکرها و ذهن ها اگر موافق هم شود از عجایب است،
اینجا اگر زمان به فکر زمین شود از عجایب است،
اینجا اگر نی و ماهی درون آب شود از عجایب است،
اینجا اگر بهار از زمان خود نرود از عجایب است،
اینجا اگر به فصل بهار، باد و گرما نشود از عجایب است،
اینجا اگر کسی به فکر کسی شود از عجایب است،
اینجا اگر دوباره انبار غله شود از عجایب است،
اینجا اگر کسی به فکر هامون شود از عجایب است،
اینجا اگر پسر به فکر پدر شود از عجایب است،
اینجا اگر غنی به فکر فقیر شود از عجایب است،
اینجا اگر بهشت نصیب کسی شود از عجایب است،
اینجا اگر که ابر به جای خاک،  آب شود از عجایب است،
اینجا اگر که آب به جای سراب شود از عجایب است،
اینجا اگر که عمل جای حرف شود از عجایب است،
اینجا اگر کسی به فکر پدر شود از عجایب است،
اینجا اگر گذشت به جای غرور شود از عجایب است،
اینجا اگر که کار برای رضای خدا شود از عجایب است،
اینجا اگر که کسی به فکر خود نشود از عجایب است.
اینجا اگر بهار شود از عجایب است
اینجا اگر کسی به فکر یار شود از عجایب است

دکتر مهدی دهمرده

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه