شهر گندمــــ : با تشکر از امیرحمزه پیروزرام نجوا با هامون و شهیدانشهامون اگجه ای که چش انتظارو هامو ن اگجه ای که دل نگرانوهامو ن بیا نو مشکل مردم سیستونه بیان کوهامو ن بیانو دینه خاه به مردم سیستو ادا کوهامو ن سیستو دردهای بسیاره داره هامو ن سیستو مردان اسطوره ای زیاده دارههامو […]

شهر گندمــــ : با تشکر از امیرحمزه پیروزرام

نجوا با هامون و شهیدانش
هامون اگجه ای که چش انتظارو
هامو ن اگجه ای که دل نگرانو
هامو ن بیا نو مشکل مردم سیستونه بیان کو
هامو ن بیانو دینه خاه به مردم سیستو ادا کو
هامو ن سیستو دردهای بسیاره داره
هامو ن سیستو مردان اسطوره ای زیاده داره
هامو ن مردم سیستو بید ه نی که خه ای بادا بلرزه
مردم سر زمین ماسه و حماسه ها از ای بادا بترسه
هامو ن خوب مفهمو که صبر و سخت کوشی مردم سیستو بسیاره
هامو ن درسته که نسبت به سیستو بازار بی مهری داغه
هامو ن درسته که در سیستو درد بی تدبیری زیاده
هامو ن درسته که خه سیاسی کاری
گشته سهم مردم سیستو بی کاری
هامو ن درسته که دشمنو ن خارجی و داخلی
ملک سیستونه کشونده به خرابی ویرانی
هامو ن امروز درد مردم سیستونه
کسی غیر سیستو نی نمدو نه
هامو ن اونه که دره تهرو طاقت یگ باده ره نداره
درکه پرپر شدن جوانون سیستونی ره ایشتو داره
هامو ن مظلومیت شهیدونه سیستونی ره که مدونه
جز مادر غمناکو پدر داغدار سیستونی که مدونه
هامو نیان بییه نو ناله خاه پو کونه
بلکه فقرو بی کاری یو خون شهیدو نه بر ملا کنه
بلکه خه صدای مظلومیت خاه بعضی مسئولینه از خو پو کنه
هامو ن امید ما اول خدا و دوم ولایت بوده
هامو ن خون گو چه گون ما در راه امامت بوده
هامو ن خوب مفهمو که اگه مردم سیستو نه بند بند بوکنه
مطمعن هستو که خه هر بند خاه در راه ولی امر پیوند بوکنه
هامو ن همیشه تاریخ سر سبز و پر آب بشی
امید وارو که خه صبرو خون شهیدون خاه پر آوازه بشی

در تاریخ 10/8/93 سروده شد ==== ارادتمند همشهریان امیر حمزه پیروزرام

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه