دست انداز, آسفالت

یکی از شهروندان به خبرنگار ما گفت: بعد از سی سال، آسفالت به جاده زابل دوستمحمد رسیده است و مسئولین با ایجاد دست انداز(سرعت گیر)توی این جاده این سرمایه ملی را خراب کردند.

یکی از شهروندان به خبرنگار ما گفت: بعد از سی سال، آسفالت به جاده زابل دوستمحمد رسیده است و مسئولین با ایجاد دست انداز(سرعت گیر)توی این جاده این سرمایه ملی را خراب کردند.

 

به گزارش گندم خبر, سارانی اظهار داشت: بجای ساخت دست انداز(سرعت گیر) فرهنگ درست رانندگی کردن را ترویج دهید.

 

وی افزود: چه بسا که در بیشتر موارد ایجاد همین موانع باعث تصادفات شده است.

 

وی خاطرنشان کرد: اگر دقت شود عرض جاده نسبت به آسفالت قدیمی از هر دو طرف نزدیک به یک متر کمتر شده است.

 

وی تاکید کرد: خواهش می کنم مواظب باشید تا تصادفی صورت نگیرد بلکه مسئولین دیگر دست به ساخت دست اندازهای غیراستاندارد نزنند.

 

گندم خبر, خود آسفالت معابر شهری و برون شهری منطقه سیستان به اندازه کافی دست انداز دارد لطفا مسئولان دیگر از عمد بر تعداد آنها نیافزایند.

 

امید است مدیریت دست اندازی در سیستان پایان یابد،  و بجای اینکه هر روز شاهد سبز شدن دست اندازی جدید باشیم، هزینه و وقت احداث آن صرف امور فرهنگ سازی شود.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه