مدیران نالایق گول آب ورودی هر ساله را خوردند و بدون هیچ تحقیقی زمینه را برای به خاک سیاه رساندن کشاورزان شمال سیستان و بلوچستان فراهم کردند .

مدیران نالایق گول آب ورودی هر ساله را خوردند و بدون هیچ تحقیقی زمینه را برای به خاک سیاه رساندن کشاورزان شمال سیستان و بلوچستان فراهم کردند .

 

گندم خبر, پیشرفت علم و دانش باعث شده است این روزها آینده را بهتر از حال بدانیم بطور مثال هواشناسی که می تواند هوای آینده را پیش بینی کند اما مدیران اسپیلت نشین بی فکر با رها کردن آب چاه نیمه قبل از سال جدید و بدون تحقیق از احتمال ورود آب به رودخانه هیرمند زمینه را برای برشکست کردن کشاورزان سیستانی فراهم نمودند.

 

کشاورزانی که با رها سازی آب چاه نیمه زمینه را برای کشت مساعد دیدند با هزار راه از قرض گرفته تا وام تلاش کردند زمین های خشکیده خویش را بکارند تا شاید توشه ای برای مخارج زندگی شان برای مدت کوتاهی باشد اما بی برنامگی مدیران شرایط را برایشان بحرانی تر از همیشه کرد.

 

بی آبی و خشکسالی امسال سیستان را یک گام بزرگ دیگر به سمت بحران نزدیک کرد تا سندی دیگر بر اثبات کم کاری های سال های اخیر دولتمردان بر دلیمردان و مرزداران سیستانی باشد.

 

مجتبی نورا

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه