راهنمایی و رانندگی استان پاسخگو باشد...

به گزارش گندم خبر، آیا راهنمایی و رانندگی پاسخی برای چنین رفت و آمدهایی در سطح جادههای استان دارد؟

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه