گندمــــ پرس : توفانهای شن روان و گردو غبار شب و روز سیستان را تیره و تار کرده است.            

گندمــــ پرس : توفانهای شن روان و گردو غبار شب و روز سیستان را تیره و تار کرده است.

n2903800-4451383

 

 

n2903800-4451386

 

n2903800-4451397

 

n2903800-4451399

 

n2903800-4451400

 

n2903800-4451403

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه