کتابخانه پستی

کتابخانه پستی سیستان یکی از مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که جلوه زیبایی از تلاش برای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در میان کودکان ....

گندم خبر, کتابخانه پستی سیستان یکی از مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که جلوه زیبایی از تلاش برای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان منطقه محروم می باشد که از کمترین امکانات فرهنگی برخوردار هستند.

 

کتابخانه پستی سهم مهمی برای ارتقای سطح فرهنگ کتابخوانی کودکان و نوجوانان روستایی’ بصورت رایگان ایفا می کند.

 

مهمترین هدف این مرکز اقدامات فرهنگی گوناگونی چون امکان دسترسی به کتاب و کشف و پرورش استعدادهای ذوقی کودکان و نوجوانان روستایی است.

 

در راستای این اهداف به مناسبت سالروز فتح خرمشهر کتابخانه پستی سیستان با حضور در روستای جهانتیغ و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی این واقعه را به کودکان و نوجوانان آن روستا معرفی نمود.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه