وظیفه.شناش

تصویری از حواشی نوروز و مامور وظیفه شناس در زاهدان ارسالی شهروندان امروز توجه ما را جلب خویش نمود.

به گزارش گندم خبر, یکی از شهروندان در توضیح این تصویر گفت: مامور راهنمایی و رانندگی که به علت مشغله زیاد، در کنار همان تقاطع محل پُستِش مشغول به خواندن نماز است.

 

شجاعی محل ثبت این تصویر زیبا را سه راه لشکر شهرستان زاهدان عنوان کرد.

وظیفه.شناش

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه