گندم پرس : در پی انتشار مطلبی در ارتباط با  وضعیت نابسامان شهری زابل تحت عنوان ” وقتی شهردار شعور مردم را به سخره می گیرد”  به همت روابط عمومی شهرداری زابل جوابیه ای به شرح ذیل تنظیم و به گندم پرس ارسال گردیده ،با سپاس از پیگیری و پاسخگویی ایشان، مطلب ارسالی بدون کم […]

گندم پرس : در پی انتشار مطلبی در ارتباط با  وضعیت نابسامان شهری زابل تحت عنوان ” وقتی شهردار شعور مردم را به سخره می گیرد”  به همت روابط عمومی شهرداری زابل جوابیه ای به شرح ذیل تنظیم و به گندم پرس ارسال گردیده ،با سپاس از پیگیری و پاسخگویی ایشان، مطلب ارسالی بدون کم و کسر منتشر و شما را به خوانش آن دعوت می نماییم،
قضاوت بر عهده ی خودتان…

 جوابیه گزارش منتشر شده درسایت گندم پرس درمورخه ۲۱/۱۰/۹۴(وقتی شهردارشعورمردم رابه مسخره می گیرد):

درراستای قانون مطبوعات مواردی جهت شفاف سازی وتنویراذهان عمومی وشهروندان محترم شهر زابل به اطلاع می رساند.
۱-همانگونه که مستخضرید درسال همدلی وهمزبانی دولت وملت به فرموده مقام معظم رهبری قرارداریم وبکاربردن عناوین نظیر عنوان گزارش فوق نشان دهنده بی توجهی وبسایت فوق الذکر به فرموده رهبر معظم انقلاب وخدشه دار کردن وحدت و وفاق مسولین ومردم درآستانه انتخابات می باشد
۲-بنده درمورخ ۲۱/۸/۹۳مسولیت سرپرستی وپس ازآن شهردارزابل رابعهده گرفته فلذادرصورت وجود قضاوت منصفانه وبه دور از غرض ورزی های شخصی می بایست عملکرد یکساله ایشان وشرایطی که شهرداری راتحویل گرفته مورد قضاوت قرارگیرد.
۳-درخصوص شرایط زمان تحویل گرفتن امورات شهرداری مطالبی شایان ذکر می باشدبدین شرح:
۱-۳پنج ماه حقوق معوقه پرسنل شهرداری
۲-۳رکوددرآمدی شهرداری به نحوی که درآمدشهرداری درحدتامین هزینه های جاری شهرداری نبوده است .
۳-۳تعطیلی ورکود کامل پروژه های عمرانی شهرداری درسال گذشته تنها یک پروژه (آسیاب بادی )ورودی شهر که از نقطه نظر فنی پروژه فوق الذکر نیزفاقد رعایت جوانب کارشناسی می باشد.
۴-درارتباط بااخذ عوارض ازشهروندان همانگونه که مستحضریدبودجه شهرداری متکی به درآمدهای داخلی می باشدکه یکی ازمهمترین آنها اخذ عوارض سالیانه می باشدکه درشهرزابل متاسفانه شهروندان دراین خصوص توان پرداخت به موقع عوارض را نداشته ویکی از دلایل عدم توسعه یافتگی شهر می باشد.ولی باتدبیر وهمراهی مردم فهیم وقدرشناس شهرزابل میزان مشارکت مردم چشم گیر بوده است که جای تقدیر وتشکرداردازمشارکت مردم وصداقت که خوشبختانه درسال جاری این روندرشدداشته ونشان از درک بالای مردم دارد.
۵-درارتباط با پروژه عظیم نهضت آسفالت مطالب مهمی ازنگاه منتقدکارشناس شما مغفول مانده است.
۱-۵درشرایطی پروژه مذکور آغاز گردید که شهرداری زابل دچارورشکستگی کامل بوده(بعلت بدهکاری فراوان)که حتی توانایی لکه گیری معابر را هم نداشت.
۲-۵درخصوص متراژولیست خیابانهای اعلام شده هیچگونه بزرگ نمایی صورت نپذیرفته وکلیه معابراعلام شده براساس برنامه ریزی واولویت بندی آسفالت گردیده است وتاکنون مسافتی بیش از ۳۶۰هزار مترمربع ازمعابر شهری آسفالت گردیده است.
۳-۵-درارتباط با زیرسازی معابر تاکنون بیش از۶۵۰هزارمترمربع زیرسازی درکوچه هاومعابرصورت پذیرفته است که این امر باتراکم بالای ۹۰درصد ازلحاظ فنی اجراشده است .
۴-۵درارتباط با حفاری های ادره آب وفاضلاب همانگونه که مستحضرید حسب تصمیم کمسیسون حفاری به ریاست فرماندارمحترم کلیه حفاری های سطح شهر مصوب می شودفلذا شهرداری دراین امر بی تقصیر می باشدهمچنین درارتباط بالکه گیری پس از حفاری بدیهی است یکی ازحقوق مسلم شهروندان می باشدکه اداره آب وفاضلاب تاکنون بهای ترمیم معابر را که حفاری شده را پرداخت ننموده است.
۵-۵همچنین باتوجه به شرایط فوق الذکر شهرداری ازمحل اعتبارات خود بیش از ۱۰کیلومتر ازحفاری های ادارت مختلف را ترمیم نموده است و مابقی دردستور کار می باشدوعلت عقب افتادگی لکه گیری درماه باندگی اخیر بعلت بارندگی بوده که از نظر فنی برای لکه گیری وترمیم رادچار مشکل می کند.
۶-۵-درارتباط با آسفالت خیابانهای مرکزشهرباعنایت به اهمیت معابر فوق الذکر ونقش مرکزیت شهر زابل بعنوان شهرمرکزی منطقه سیستان واسقرار نهادهای مهمی همچون دانشگاه علوم پزشکی مصلی وبازار زابل وخرابی بیش از حد معابر فوق نیاز به روکش آسفالت خیابان های مرکزی بطور جدی احساس می شدوحسب اولویت بندی آسفالت آنهااقدام گردید.
۷-۵-درخصوص آسفالت محورهای حاشیه شهرخیابان بهار(جاده روستای سیاهمرد)بلوارولی عصر ،بلوار فرودگاه ،بلوارمهرعلی جهانتیغ ،بلوارباهنر وبلوارامام رضاوخیابان امام خمینی شمالی بخشی از خیابان جام جم ((جاده ۳قلعه))تاکنون آسفالت شده است.
۸-۵درارتباط باآسفالت محورهای خیابان هامون ومیدان ۹دی ومصطفی خمینی درحال زیرسازی واخذ تائیدیه تست تراکم می باشدوآسفالت معابرفوق الذکر دراولین نوبت قرار دارد.
۹-۵همچنین جدول کذاری خیابان رسالت به طور کامل اجرا شده است وکوچه های فرعی خیابان رسالت ۱۶-۱۴جدول گذاری وزیرسازی شده است.
۱۰-۵شایان ذکر است باعنایت به حجم خرابی ها شهر زابل وعدم آسفالت معابردر دوره های قبل لیکن حجم عملیات عمرانی صورت پذیرفته دریکسال گذشته به هیچ عنوان قابل قیاس با مجموع عملکرد ۱۰سال گذشته شهرداری زابل دراین زمینه نمی باشد.
۱۱-۵درخصوص آبهای سطحی وجمع شدن آبها درمعابر همانگونه که مستحضرید شهر زابل بعلت موقیعت جغرافیایی خاص فاقد شیب طبیعی می باشد بااین اوصاف تاکنون بیش از ۴۰۰هزار متر درطول جدول گذاری وکف کشی صورت پذیرفته است وبارندگی اخیر شاهد بودیم که درحداقل زمان ممکن آبهای سطحی تخلیه شدندومعابرکه آب گرفتگی دارند نیز رفع شده وبرای بهسازی آنها برنامه ریزی صورت گرفته که انشاالله براساس الویت کار انجام خواهد شد.
۶-درخصوص حاشیه شهر محله اسلام آباد وحسین آباد زیرسازی،جدول گذاری وآسفالت کوچه های فرعی دربرنامه شهرداری قراردارد و حسب مصوبات ستاد بازآفرینی پایدارشهری زابل وبدون هیچ گونه تخصیص اعتباری از سوی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهر با اتکا به درآمد های محلی آغاز گردیده است.
۷-درارتباط با غفلت اعضای شورای شهر این امر نیز با بی انصافی نگارنده همراه بوده است زیرا شورای اسلامی شهر فعلی با۱۱عضوفعال ترین شورای شهردرپیگیری امورات شهروندان بوده است لیکن بحران های مالی دردولت همچون تحریم های بی سابقه وبدهکاری های انبوه شهرداری رانیز می بایست(سی میلیاردتومان) مدنظر داشت وبکاربردن تعابیری نظیر خواب غفلت دور از شان وجایگاه رسانه ای می باشد و همچنین درج نظرات می بایست دقت نظر بیشتری از سوی مدیرمسئول وسردبیر محترم وبسایت گندم پرس صورت پذیردتااز هرگونه بی حرمتی به افراد پرهیزشودو این عمل توهین به نمایندگان مردم به دوراز شان وجایگاه رسالت حرفه ای خبرنگاری می باشد.
۸-شایان ذکر است اطلاع رسانی وگزارش دهی یکی از وظایف مسولین می باشدواز حقوق اولیه شهروندان جهت اطلاع ازنحوه هزینه کرد درآمد های شهرداری درخصوص عمران وبهسازی شهری می باشدکه اینکه نصب بنر میدان انقلاب برحسب وظیفه قانونی ،شهرداری مکلف به اطلاع رسانی می باشدکه بعداز گذشت بیش از۸۰سال ازعمرشهرداری برای اولین بار اطلاع رسانی شده است.
۹-درارتباط بارقم هزینه کرد سایر موارد رقم فوق شامل پرداخت دیون (بدهی)سالهای گذشته شهرداری وهزینه جاری امورات شهرداری می باشدکه علت آن بدهی های انبوه درسنوات قبل می باشدکه پرداخت آن بعهده شهرداری می باشد.
۱۰-درخاتمه اقداماتی نظیر اجاره پارک غدیر دردوره شهرداری جناب آقای سراوانی صورت پذیرفته وارتباطی به یکسال گذشته نداشته است فلذا مطرح کردن امورات گذشته وانتصاب آن به شهردار وشورای شهر فعلی به دوره از انصاف واصل اطلاع رسانی بی طرفانه توسط وب سایت خبری گندم پرس می باشد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه