روزهای زیادی نیست که ماه میهمانی خدا به پایان رسیده. در گرمای توان فرسا و آفتاب سوزان گرسنگی و تشنگی کشیدیم تا درک کنیم حال گرسنگان و تشنگان را. چقدر آموختیم؟ چقدر دیدیم؟ چقدر….؟ از خیابان ها و پیاده روها که می گذریم فقط کافی ست نگاهی ، نه از سر دقت ، به اطرافمان […]

_______20140111_1646593349

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه