شهرگندمـــ : مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی وحرفه ای استان س و ب با ارسال نامه ای به شهرگندمــــ از زحمات آقای مهندس جهانتیغی وکلیه معاونین ونمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی  بابت پیگیری تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس تشکر وقدر دانی کردند.

شهرگندمـــ : مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی وحرفه ای استان س و ب با ارسال نامه ای به شهرگندمــــ از زحمات آقای مهندس جهانتیغی وکلیه معاونین ونمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی  بابت پیگیری تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس تشکر وقدر دانی کردند.

url11

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه