شهرگندمـــ : سید باقر حسینی نماینده مردم سیستان درمجلس شورای اسلامی طی تذکری کتبی به وزیر کشور  درخصوص تبعیض آشکار در گشایش بازارچه‌های موقت مرزی کشور و ضرورت جلوگیری از اجحاف در حق مردم سیستان متذکر شد.

شهرگندمـــ : سید باقر حسینی نماینده مردم سیستان درمجلس شورای اسلامی طی تذکری کتبی به وزیر کشور  درخصوص تبعیض آشکار در گشایش بازارچه‌های موقت مرزی کشور و ضرورت جلوگیری از اجحاف در حق مردم سیستان متذکر شد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه