گندمــ پرس : به مناسبت روز زمین پاک ، تقدیم به همراهان گرامی به قلم امیر حمزه پیروزرام     باز روز زمین پاک استزابل را از محاسبه چه باک استسیستان ما گرچه پر از خاک استهامون گرچه به جای آب ، خاک ، خاک استاما ، اینجا سرزمین مردان، پاک ، پاک استحساب هامون […]

گندمــ پرس : به مناسبت روز زمین پاک ، تقدیم به همراهان گرامی به قلم امیر حمزه پیروزرام

 

20150420211507

 

باز روز زمین پاک است
زابل را از محاسبه چه باک است
سیستان ما گرچه پر از خاک است
هامون گرچه به جای آب ، خاک ، خاک است
اما ، اینجا سرزمین مردان، پاک ، پاک است
حساب هامون از بی آبی ، پاک ، پاک است
هامون که آب ندارد !!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ماهی و مرغابی و نیزار آن ، نیز خاک است
هامون از ماهی و صید و صیادی نیز پاک است
هامون را گرچه حساب پاک است
سالهاست ، که از پاکی ، پر ز خاک است
از پاکی هامون دل مردم آن ، آه ، چه غمناک است
کشت و زرع هامون ، سالهاست که رخت بسته
از پاکی هامون ، دلها همه ، نقش بسته
هامون هرچه پاک است
آلودگی هایش ، از دست مردان نا پاک است
هامون ، گر چه این روز ها ، پاک بودنت
به اندازه کافی متفاوت است
این روز ها همه ادعا دارند ، طعم نا پاکی را چشیده اند
همه ادعا دارند ، بدی را به چشم خود دیده اند
همه ادعا دارند ، تنها ئی را کشیده اند
اما ، تنهائی تورا هامون ، هرگز به چشم خود ندیده اند
هامون ، آن کیست ، که این آلودگی را برچهره تو کشیده است
هامون کدام دست نا پاکی ست ، که شادی تورا گرفته است
هامون ، توهمیشه ، چشمه پاک باش
چون تاریخ و تمدنت استوار ، اما غمناک باش
هامون در پاکی ات ، شکی نیست
هرآنچه آلودگی ست ، از سوی تو ، هیچ باکی نیست
هامون پاکی ات را ، همتا نمی یابم
ناپاکی هایت را هرگز نمی ستایم
هامون هرچه پاک است
غفلت ها همچنان با خاک است

دلنوشه: امیر حمزه پیروزرام

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه