گندمـــ پرس : جمعه ۸ اسفند نشستی با  جمعی ازگروه هم اندیشی  وانسجام، باهدف بررسی مشکلات سیستان در دفتر این گروه برگزار گردید. در ابتدای جلسه علی فیروزکوهی هماهنگ کننده جلسات گروه ، هدف  ازبرگزاری را بررسی مسائل ومشکلات فعلی سیستان دانست وگفت: بااستفاده ازنظرات شما میدانیم  چه مسائلی راباید پیگیر باشیم، تابه یک خروجی […]

گندمـــ پرس : جمعه ۸ اسفند نشستی با  جمعی ازگروه هم اندیشی  وانسجام، باهدف بررسی مشکلات سیستان در دفتر این گروه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه علی فیروزکوهی هماهنگ کننده جلسات گروه ، هدف  ازبرگزاری را بررسی مسائل ومشکلات فعلی سیستان دانست وگفت: بااستفاده ازنظرات شما میدانیم  چه مسائلی راباید پیگیر باشیم، تابه یک خروجی مناسبی برای حل مسائل کنونی برسیم، راهکارهای شما سروران می تواند به حل بسیاری  ازمشکلات امروز سیستان کمک شایانی کند.

 

DSC01072 ششمین نشست گروه هم اندیشی وانسجام درزابل برگزارشد.

جهانتیغ ازفعالان فرهنگی گفت:پایگاههای خبری می توانند صدای مردم رابه گوش مسئولان برسانند وازاین راه تاحدودی مشکلات می تواند برطرف شود.وی اشتغالزایی،رفع بیکاری جوانان،ایجادکارخانه،ایجادبنگاههای زودبازده ونرخ گذرتحصیلی دانش آموزان بازمانده ازتحصیل راازعمده مشکلات منطقه سیستان دانست وبرحل این معضلات  ازسوی مسئولین تاکیدکرد.وی گفت: ما۴۰۰۰هزاردانش آموز بازمانده ازتحصیل داریم که این مشکل هرچه زودتر باید مرتفع گردد.وی همچنین به جلوگیری ازلوله گذاری دوم انتقال آب به زاهدان اشاره کرد وگفت: این امراگردنبال شود موجبات  خشکسالی کامل  درسیستان رافراهم کرده است.

احمدمیر عضو اسبق شورای شهر نیزدراین نشست گفت: اول باید ساختار زیربنایی سیستان ایجادشود وهرزمان مودت واخوت درراه رضای خداوند جاری گردید، آن زمان شاید بتوان برای سیستان کاری کرد وی درادامه گفت: هرگاه صداقت درکارباشدکارها پیشرفت می کند واعتقادمن این است که  اول دلهایمان راباید یکی کنیم وازبزرگانی که درخارج ازسیستان بسرمی برند می خواهم درسیستان برای رفع بیکاری جوانان سرمایه گذاری کنند. وی درپایان گفت: امیدوارم  که این نشستها رنگ وبوی سیاسی نداشته ودرجهت حل مشکلات مردم منطقه باشد.

دکتر اکبری مقدم نیزگفت: همه مشکلات  راخوب بیان می کنند ولی آیاتاکنون این مشکلات حل شده ؟

به این نتیجه می رسیم  که یا مدیران خوب نداریم و یادلسوز نیستند ، ما برای درمان مشکلات فراوانی داریم، راه حل ها دست نخبگان و تحصیلکرده گان است که متاسفانه ازمتخصصین  درجلسات دعوت نمی شود وتصمیمات همیشه دربالا گرفته می شود.

مهندس امیدپودینه نیزضمن اشاره  به برخی مشکلات سیستان گفت: برای حل مشکلات باید ازبعضی خصلت های گذشته مان بگذریم واکنون سیستانی ها باید باهمدلی مشکلات خودراحل کنند.وی درادامه بیان داشت:مردم دربعضی ازنقاط برای نان شب خودمانده اند وهیچ چاره ای برای آنان اندیشیده نمی شود وفقط  امورات خودرا ازدریافت یارانه ها سپری می کنند. وی درپایان گفت: مابرای هیچکدام از ارزشهای خود  ارزشی قائل نیستیم  واگر برای عموم مردم ، منطقه آزادتجاری ایجادشود خوب است ولی اگر برای خاص باشد وتعدادی محدود ازآن استفاده کنند بهتراست که اصلا نباشد.

علیرضا  ضابطی جانبازجنگ تحمیلی نیز دراین نشست اظهارداشت: همه باید منافع حزبی وتشکیلاتی  خودرا کناربگذاریم  وبرای سیستان تلاش کنیم  ماباید  صدایمان را باهمدلی به گوش مسئولان برسانیم  وبرای سیستان تاآب نباشد هیچ کار دیگری فایده ندارد. وی افزود: منطقه آزادتجاری  باید در دست  خودسیستانی ها باشد، ماباید ازجناب ظریف وزیر امور خارجه درسیستان دعوت کنیم  وبخواهیم  تابراساس قرارداد سال ۱۳۵۱ مطالبه گرحقابه سیستان شوند و وزارت امورخارجه باید پیگیر  کارباشد. ایشان درادامه  گفت: دولتمردان ماباید موضوع آب سیستان راحل کنند تادوباره  حیات به منطقه بازگردد، ماالان دیگر ریزگرد نداریم بلکه  شن گردداریم .وی درپایان صحبتهایش گفت: ماپشتوانه  ولائی داریم ولی پشتوانه سیاسی نداریم وآب سیستان باید دردستورکار وزارت خارجه قرارگیرد.

 

DSC01076 ششمین نشست گروه هم اندیشی وانسجام درزابل برگزارشد.

محسن افشاری از بزرگان وخیران سیستانی دراین جلسه گفت:بهره برداری واستفاده ازنهضت فکری مجازی جای تبریک دارد واین  راباید گسترش داد، سیستان نیازبه گروه وحزب ندارد هرکس درمیدان سیستان خاک خورده  باشد دلسوز سیستان است واکنون موقع آن است که روشنفکران ومتخصصین ما که دراقصی نقاط میهن اسلامی هستند بادعوت ازآنها درهمایشی  بخواهیم  تابرای سرمایه گذاری  وحل مشکلات  سیستان اهتمام ورزند. وی درادامه گفت: ۳۸ سال درسیستان  هیچ اتفاقی نیفتاده است  وسران طوائف  بادرایت  می توانند مطالبات  مردم  رااز مسئولین پیگیر شوند ومانباید به سادگی ازکنار این مشکلات بگذریم  ورسانه های مجازی دراین راه باید یاری رسان  مردم  وانعکاس دهنده مشکلات آنها به مسئولان باشند.

سرگلزائی  یکی دیگر ازشرکت کنندگان  دراین نشست گفت: ۹۵% مردم سیستان بطور مستقیم  یاغیرمستقیم  به آب هیرمند وابسته اند وبراساس تجربیات خودم  این شیوه  لوله کشی هیچ جایگاهی  ندارد ،زیرا این نوع آبیاری درخاک جلگه ای سیستان تاثیرگذارنیست، مگر درمنطقه رطوبت باشد.

نخعی نیز به نمایندگی از سوی جوانان گفت: ماجوانان  خواستار نشستهای مسالمت آمیز ازسوی بزرگان برای حل مشکلات بامسئولان هستیم وهمواره دررکاب شما عزیزان ومعتمدین حرکت می کنیم.

محمدسلیم سراوانی  یکی ازسران طوائف سیستان گفت:درد دل  مردم سیستان زیاداست، کسی رانداریم درسیستان تا مشکلات ماراحل کند،صدای ماراکسی نمی شنود،کارخانه سیمان سیستان عوارض آن به جیب چه کسی می رود، درروز هزار ماشین  ازافغانستان  واردسیستان می شود  وپولی که بیش از یک میلیون است  ازورود آنها دریافت می شود کجامی رود؟ خانواده سیستانی به نان شب محتاج است وهیچ توجهی به آنها نمی شود. وی درادامه گفت: چرامرزدرسیستان بسته است  ولی درجنوب استان بازاست، فرمانداران محترم  کارتهای مرزی وپیله وری چه شد؟چرامسئولان به فکرچاره  دردماسیستانیها نیستند. وی درپایان ازعدم لایروبی  انهارشیردل وگلمیر انتقاد کردوگفت:مسئولین چرا به طرحها وپیشنهادات معتمدین  وریش سفیدان توجه نمی کنند.

سعیدبرجی نیزگفت: مسائل ومشکلات راهکارهای حل مشکلات سیستان راباید خواص وبزرگانی که درتهران  هستند بصورت مکتوب ازمرکز پیگیری کنند ، زیراآنها باقانون وراهکارهای لازمه آشنا هستند.

خانم ریگی  ازخیران وفعالین فرهنگی سیستان نیز دراین جلسه گفت: آب شرب مردم سیستان تصفیه نیست ونمایندگان نیز تاکنون دراین زمینه پاسخگو نیستند، مردم نیاز به آب سالم دارند.وی افزود:

واژه “من” درمیان سیستانی هاسبب عدم پیشرفت شده وباید باهمدلی  ومشارکت بتوانیم سیستان راآبادکنیم. وی درپایان گفت: مسئولین چرا دردهای مردم مارا نمی بینند، جوانان مابیکارند وباید برای آنها اشتغالزائی شود.

 

DSC01074 ششمین نشست گروه هم اندیشی وانسجام درزابل برگزارشد.

حمیدشهریاری یکی دیگر فعالان فرهنگی در حوزه نشروچاپ درسیستان گفت:دولت کارهای  زیادی درمنطقه انجام داده است وهمواره مسئولین پیگیر مشکلات مردم بوده اند ،بسیاری ازبزرگان وفعالان اقتصادی  درمنطقه رفت وآمدهایی برای حل مشکلات داشته اند که جای امید است  تادرآینده گام های بلندی برای  اعتلای اقتصادی ومعیشت مردم برداشته شود. وی گفت: کارخانه سیمان ازنظر اداری واجرایی به زاهدان وازنظر موقعیت جغرافیایی  به زابل وابسته است واین یکی ازمعضلات موجود است ودرآمد ناشی ازفروش سیمان به غیرسیستانی ها می رسد.

گزارش : ناصرپودینه _ کیانسه

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه