گندمـــ پرس : ازنظر اسلام هر گونه گرایشی به سوی افـراط و تفـریط به معنـای خـروج ازجـاده حقیقت و حقانیت و رهستپاری در بیراهـه هبـوط و سقـوط فـردی و اجتماعـی است،و لـذا در همه حوزه ها ،خواهان اعتدال و میانه روی است.علت گرایش به اعتدال و میانه روی از ان روست که چنین رفتاری موجب […]

گندمـــ پرس : ازنظر اسلام هر گونه گرایشی به سوی افـراط و تفـریط به معنـای خـروج ازجـاده حقیقت و حقانیت و رهستپاری در بیراهـه هبـوط و سقـوط فـردی و اجتماعـی است،و لـذا در همه حوزه ها ،خواهان اعتدال و میانه روی است.علت گرایش به اعتدال و میانه روی از ان روست که چنین رفتاری موجب می شود تا انسان در مسیر خردمندی و کمال گرایی قرار گیردو گرفتار شرک در عقیده و عمل نشود و راه نقصان و باطل را بپیماید.

 

از نظــر خـداونـد (آیــات۶٣ و ۶٧سوره فرقان) انسان معتدل و میانه رو با رعایت تناسب و عدالت است که می تواند زندگـی خویش را قـوام بخشد و به استقامـت دست یابد.انسان اگـر بخواهد سعادت و خوشبختی را در دنیا و آخـــرت تجربه کـرده وان را به دست اورد باید راه اعتدال و میانه روی را در زندگی خویش بپیماید.

 

برخی از مومنان در عبادت های خویش راه افراط را در پیش می گیرند .و در هنگامی که به خودسازی می پردازند،برای دست یابی به کمالات ،خود را به اب و اتش می زنند.گروهی ،شیوه رهبانیت را پیش می گیرند و یا مانند مرتاضان هندو از زندگی دنیایی و بهره های ان چشم می پوشند .

 

این گـونه است که نه تنهـا به نقش ربربیت خود توجهـی ندارند بلکـه آسیب هـایی را نیز به اطـرافیان و جـوامع بشـری وارد مـی سازند.آنان به جـای ان که به مسئـولیت و وظیفه الهی خود نسبت به ابادانی زمین بپردازند،دست از کار و تولید بر می دارند و یا حتی ثروت و درامد خویش را به انفاقی افراطی از دست می دهند و خود را نیازمند و محتاج دیگران و کار و تولید انان می کنند.

 

بنابراین اگر کسی بخواهد به مسئولیت الهی خویش عمل کند می بایست در همه امور راه اعتدال و میانه روی رادر پیش گیرد و با این روش اسایش و خوشبختی را نه تنها برای خود بلکه دیگران به همراه اورد.

 

خـداوند در بیان جامعه برتر و کـامـل و ارائه نمونه عینی ان،جامعه اسلامی و برتر را جامعه ای معتدل و میانه رو معرفی می کند که استقامت با این روش در ذات و نهاد ان سرشته می شود .

 

قران کریم توضیح می دهد که علت اصلی بسیاری از فقدان ها و از دست دادن نعمت ها ،رفتارهای بیرون از اعتدال انسان هاست.

 

زهــــرا اربـــابــی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه