اسامی قبول شدگان پسر و دختر متوسطه دوم دبیرستان های دانشگاه زابل منتشر شد.

گندم خبر, اسامی قبول شدگان پسر و دختر متوسطه دوم دبیرستان های دانشگاه زابل منتشر شد.

 

پسرانه:

 

دخترانه:

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه