کلیپی در فضای مجازی در حال پخش شدن است که نشان می دهد تعداد زیادی بیل مکانیکی در حال کار در بندکمال خان جهت تغییر مسیر آب و احداث دو کانال در این بند می باشد.

به گزارش گندم خبر، کلیپی در فضای مجازی در حال پخش شدن است که نشان می دهد تعداد زیادی بیل مکانیکی در حال کار در بندکمال خان جهت تغییر مسیر آب و احداث دو کانال در این بند می باشد.

متاسفانه ضعف و عدم تلاش دولت برای گرفتن حق آبه سیستان از دولت افغانستان از یک سو و تلاش دولت افغانستان برای جلوگیری از ورود آب به کشور از سوی دیگر در آینده ای نزدیک سیستان را با چالش بزرگی رو به رو خواهد کرد که در صورت صحت داشتن کلیپ فوق مردم با مشکلات جدی تری در آینده رو به رو‌خواهند شد.

باید دید دستگاه دیپلماسی کشور آیا برای بررسی این موضوع ورود خواهد کرد یا خیر؟

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه