شهرگندمــــ : ایرانیان باستان مثلهای گوناگون و پند آموزی دارند که در طول تاریخ که بدانها توجه میشود , بخوبی میتوان دریافت که تقریبا تمامی این ضرب المثل ها به واقعیت نزدیک و رابطه تنگاتنگی دارند , یکی از آنها که حتما همه ما حداقل برای یکبارهم که شده  آنرا شنیده ایم , مثل آزموده […]

شهرگندمــــ : ایرانیان باستان مثلهای گوناگون و پند آموزی دارند که در طول تاریخ که بدانها توجه میشود , بخوبی میتوان دریافت که تقریبا تمامی این ضرب المثل ها به واقعیت نزدیک و رابطه تنگاتنگی دارند , یکی از آنها که حتما همه ما حداقل برای یکبارهم که شده  آنرا شنیده ایم , مثل آزموده را آزمودن خطاست , و بارها هم تجربه ثابت کرده که مطلبی که ارائه شده است بجا و درست میباشد, اما چرا درمقام عمل هیچگونه توجهی به آن نمیشود ؟

20 سال قبل طرح آمایش سرزمین در استان ما انجام پذیرفت و پس از چند سال مطالعه مقرر شد که سیستان مرکز توسعه کشاورزی , زاهدان توسعه خدمات , ایرانشهر صنعت و چابهار نیز قطب تجاری استان باشند , آنچه در سیستان مشاهده میشود اینکه دراین مدت بیست سال چندین طرح جهت توسعه کشاورزی اجرا گردید , آما نه تنها کشاورزی توسعه نیافت بلکه درحال حاضر درمرز نابودی قرار دارد و برخی از این طرحها نیز نیمه تمام مانده است.

 url2

حال پس از بیست سال از آن همه سال مطالعه و تحقیق و تجربه ای که به شکست منجر شده است , دولت یازدهم و مقامات محلی و استانی ما اصرار فراوان بر توسعه کشاورزی آنهم از طریق آبرسانی لوله ای به مزارع دارند و وقتی از آنها و بخصوص شخص جناب استاندار درخصوص عملکردش در سیستان سوال میشود با صدای بلند این طرح و بودجه آنرا که از طریق دفتر مقام معظم رهبری تامین شده است را فریاد میزنند و مردم هم پس از شنیدن آن سکوت میکنند , غافل از اینکه این کار دقیقا میتواند مصداق همان مثل آزموده را آزمودن خطاست باشد , حال چرا اصرار برکاری داریم که سالها قبل بخوبی مطالعه شده است و پس از مدت دو دهه به شکست انجامیده است , را تکرار کنیم.

اکثر کارشناسان آب و کشاورزی معتقدند تکرار آن منعی ندارد اما بی شک درکنار آن باید ابعاد دیگر توسعه را نیز مورد توجه قرار دهیم تا 20 سال دیگر نیز که دولتی دیگر برسرکار می آید دو دست از دو پا درازتر دور میزجلسات ننشینیم و از شکست طرحی در 20 سال قبل سخن بگوییم .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه